Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Az Alarmdirect Kft. (1141 Budapest, Cinkotai út 97/B sz., adószám: 13128814-2-*42, cgj.: 01-09-720127) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza és a fenti tartalmi előíráson alapul: https://kameracentrum.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

https://kameracentrum.com/adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a megjelölt címen történő közzététellel lépnek érvénybe.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Cégnév/rövidített cégnév: Alarmdirect Kft.

Székhely/Postázási cím: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/B

Cégjegyzékszám: 01-09-720127

Adószám: 13128814-2-42

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60731/2013

Képviseli: Dockál Zsolt

Telefon: +36-01-363-5163

E-mail: info@kameracentrum.com

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személlyel („érintett”) kapcsolatos bármilyen információ. Érintett, aki közvetlen vagy közvetett módon, elsősorban valamely azonosító – például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező – alapján beazonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik (függetlenül attól, hogy harmadik fél-e). Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „hozzájárulás”: az érintett kívánságának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló valamint egyértelmű kinyilvánítása. Amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekvés útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • „adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • „adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • „adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • „különleges adat”:
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, világos és jogszerű célból történjen, és azokat nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és kapcsolódók kell, hogy legyenek, és csak a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű rendelkezést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történni, amely az érintettek azonosítását a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell elvégezni, hogy az megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő védelme. Az adatok illetéktelen vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felel a fentiek megfelelésért, továbbá alkalmasnak kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adatAz adatkezelés célja
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a
szállítássalkapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 • Az érintettek köre: A webshop weboldalán regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az oldalon történt regisztráció törlésével azonnal. Az érintett révén megadott bármelyik személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton, e-mail formájában tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, abban az esetben az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az érintett személyes adatait az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fent említett alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz történő hozzáférést, törlést, helyesbítést, esetleges kezelésének korlátozását. Vagy az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudják az érintettek kezdeményezni:
  postai úton a1141 Budapest, Cinkotai út 97/B,
  telefonon a+36013635163 számon,
  elektronikus formátumban azinfo@alarmdirect.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag nélkülözhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az további feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggésben lévő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez nélkülözhetetlenül szükséges. Azonban ilyenkor is csak a szükséges mértékben és ideig.

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
 • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

 • Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
 • Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
 • Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
 • Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 • Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme:1540 Budapest
Cégjegyzékszám:01-10-042463
E-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

  Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 • Az érintettek köre:

  A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés célja:

  A megrendelt termék házhoz szállítása.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

  6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
>Cégnév:>Tárhely.EU Kft.
>Cím:>1144 Budapest, Ormánság u 4.
>Képviseli:>Mindenkori ügyvezetés
>Telefon:>+36 (1) 789-2789
>E-mail:>gdpr@tarhely.eu
>Weboldal:>www.tarhely.eu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

  Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 • Az érintettek köre:

  A weboldalt használó valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés célja:

  A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

  a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 • Az érintett jogai:
 • Érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Érintett jogosult, hogy az adatkezelőtől visszajelzést szerezzen, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő fölösleges késedelem nélkül korrigálja a pontatlan személyes adatait.
 • Érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

Online fizetés

 • A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 • Címzett megnevezése és elérhetősége:
Név:KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve:Stygár-Joó János
Cégjegyzékszám:01-09-303201
Adószám:13421739-2-41
E-mail:info@szamlazz.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

  Számlázási adatok, név, e-mail cím

 • Az érintettek köre:

  A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés célja:

  Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Az online fizetés lebonyolításáig tart.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 • Az érintett jogai:
 • Érintett tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Érintett jogosult, hogy az adatkezelőtől visszajelzést szerezzen, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő fölösleges késedelem nélkül korrigálja a pontatlan személyes adatait.
 • Érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profil információk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy az alkalmazása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót beazonosítani. Kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen egyéb személyes információ biztosítása nem szükséges, mivel az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem kér adatot. Az adatcsere tulajdonképpen számítógépek között történik meg.
 • A hálózat világában a személyhez kapcsolódó információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az Alarmdirect Kft az ilyenfajta, a fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – azon célból kezeli, hogy informálódjon az ügyfelek információhasználati szokásairól és javíthassa szolgáltatásai nívóját, illetve kényelmesebbé tegye a weboldal szolgáltatásait.
 • A cookie-k használata azért szükséges, hogy a felhasználói élményeket javítsák a honlap használata alkalmával. Néhány ilyen alkalmazott cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen. Vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, ezzel kényelmesebbé tehető a böngészés. Vannak cookie-k, amelyek időszakosan működnek, és a böngésző bezárásával eltűnnek, de vannak tartósak is, melyek a számítógépen tárolódnak. Vannak helyi cookie-k, melyek időszakosan megjelenő tartalomhoz társulnak, és az adott időszak meghatározott ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt, illetve felhasználói élményt növelnek.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 • Az adatkezelés jogalapja:

  Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 • A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

További KÖZÖSSÉGI OLDALAK használata

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 • Az adatkezelés jogalapja:

  Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • Az adatgyűjtés célja:

  A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „tetszikelése”, népszerűsítése.

 • Az érintettek köre:

  Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „tetszikelte” a weboldalt.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének, megismerésére jogosult adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, valamint az átadás jogalapjáról és módjáról az adott közösségi weboldalon tájékozódhat az Érintett. A valós adatkezelés a közösségi oldalakon történik meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, valamint az adatok törlési és módosítási módjaira az adott közösségi weboldal szabályozása vonatkozik.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 • Továbbá az Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett fenntartás és indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.
 • Az érintettek köre:

  A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés célja:

  reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 • Az adatkezelés során szolgáltató nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az érintett személyes adatait az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fent említett alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz történő hozzáférést, törlést, helyesbítést, esetleges kezelésének korlátozását. Vagy az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudják az érintettek kezdeményezni:
  postai úton a1141 Budapest, Cinkotai út 97/B,
  telefonon a+36013635163 számon,
  elektronikus formátumban azinfo@alarmdirect.hu e-mail címen.
 • Az adatkezelés jogalapja:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 • Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 • Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.
 • köteles személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk hírlevelet küldeni.

PANASZKEZELÉS

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 • Az érintettek köre:

  A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az érintett személyes adatait az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fent említett alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz történő hozzáférést, törlést, helyesbítést, esetleges kezelésének korlátozását. Vagy az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudják az érintettek kezdeményezni:
  postai úton a1141 Budapest, Cinkotai út 97/B,
  telefonon a+36013635163 számon,
  elektronikus formátumban azinfo@alarmdirect.hu e-mail címen.
 • Az adatkezelés jogalapja:

  6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 • Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merül fel, esetleg probléma adódik, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Kivételes hatósági megkeresésre, valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 • A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatokat csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • A hozzáférés joga

Az érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, jogosult, a személyes adatokhoz és a szabályzatban felsorolt információkhoz történő hozzáféréshez.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan/helytelen személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez való jog

Az érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a szabályzatban meghatározott feltételek mellett.

 • Az elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozza a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, miszerint az érintett kérvényezte a személyes adatokra mutató linkek vagy adatok másolatának, valamint másodpéldányának törlését.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését. Ehelyett kéri adatai felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; Ilyen esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapítást nem nyer, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, beleértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, érdekelt jogosult, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Beleértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben érintett tiltakozik a üzletszerzés céljából a személyes adatok kezelése ellen, abban az esetben a személyes adatok a továbbiakban ilyen célból nem kezelhetők.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintett jogosult, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely érintettre nézve joghatással járna, vagy személyét hasonlóképpen jókora mértékben érintené.

A fenti bekezdés nem alkalmazandó ama az esetben, ha a döntés:

 • Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő felesleges késedelem nélkül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet a beadvány nyomán hozott rendelkezésekről. Szükség esetén ez további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet a késedelem okának megjelölésével.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés elmaradásának okáról. Valamint arról, hogy érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve bizonyos esetekben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más Szolgáltató/Adatkezelő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Társaság részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Társaság személyes adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzá-férni. A Társaság köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot:

 • illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
 • nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
 • illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
 • nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
 • jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
 • elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 3 nap elteltével, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak. Ez alól kivétel, ha az adatvédelmi incidens előreláthatólag nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. Ha a bejelentés nem történik meg 3 napon belül, mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.